PAST PROJECT

ผลงานการตกแต่งภายใน ห้องอาหาร THE Rock เมาน์เท็นครีก เขาใหญ่ มูลค่างาน 12 ล้าน ระยะเวลาก่อสร้าง 3 เดือน

ผลงานที่ผ่านมา